Google+

วิธีการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการชำระเงิน

** สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด

     -  ชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
หมายเหตุ
      ระยะเวลาจัดส่งสินค้า ตจว.ขึ้นอยู่กับฐานการผลิตในแต่ละวัน
     ระยะเวลาสินค้าเดินทาง ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง และระยะเวลาส่งสินค้าของขนส่งนั้นๆ หรือตามเซลล์แจ้ง (สอบถามเพิ่มเติมได้จากเซลล์ผู้ขาย)

*** สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

    -  กรณีติดตั้ง = ชำระค่าสินค้า 50 % เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าและอีก50 % หลังจากที่ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

     -  กรณีลูกค้าติดตั้งเอง = ชำระเต็มจำนวนสินค้า

**** เมื่อทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงินมายัง

Email:dusittadecoration@hotmail.co.th/ dusittadecoration@gmail.com
              

 

***ข้อควรปฏิบัติและเงื่อนไขการสั่งซื้อ

1.ตรวจสอบราคาของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

2.ตรวจสอบสินค้าเมื่อได้รับสินค้าทันที เพื่อป้องกันความผิดพลาดในทุกกรณี

3.ถ้าสินค้าที่ส่งให้ท่านได้รับความเสียหาย หรืออุปกรณ์ไม่ครบกรุณาแจ้งกับเซลล์

ที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าภายใน 3 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

4.เมื่อมีการยืนยันจากท่านว่าสินค้าครบถ้วน ตามรายการสินค้าที่ท่านได้สั่ง ทางเรา

จะถือว่างานชิ้นนั้นสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้

5.กรณีติดตั้ง ถ้าลูกค้าต้องการยกเลิกสินค้าหรือยกเลิกการติดตั้ง(ในทุกกรณี)ทางร้านจะจ่ายค่าสินค้ากับคืนให้ลูกค้าในราคา 30% ของยอดสินค้านั้นๆ (ทางร้านจะถือว่าผิดนัดชำระสินค้า) และจะไม่นำส่งสินค้านั้นให้ลูกค้า
***หรือตามตกลงแล้วแต่กรณี
6.กรณีติดตั้ง เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วหรือส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าไม่กระทำตามข้อตกลงในใบเสนอราคา หรือผิดนัดการชำระ ด้วยเหตุไม่สมควร ทางร้านจะดำเนินการคิดค่าเสียหายจากยอดสินค้า 10 % นับตั้งแต่ที่มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว หรือนับจากวันที่ลูกค้าได้ลงชื่อรับสินค้าแล้ว 
***หรือตามตกลงแล้วแต่กรณี
7.เมื่อสั่งสินค้าแล้ว มีกำหนดรับสินค้าภายใน 7 วันทำการ *(บางกรณี) ถ้าเกินกำหนดรับสินค้า สินค้าเสียหาย ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน
8.
ถ้ามียอดคงค้างจากการรับสินค้าหรือยอดคงค้างจากการสั่งซื้อสินค้า และเกินกำหนดรับสินค้าเมื่อใด ลูกค้าไม่ยอมมารับสินค้าและชำระค่าสินค้าคงค้าง ทางร้านจะแจ้งค่าปรับ ค่าเสียผลประโยชน์ จากยอดสินค้าที่คงค้างอยู่ ณ ปัจจุบัน นับจากวันที่แจ้งรับสินค้า 
9.สินค้าที่เป็นรายการส่งลูกค้าติดตั้งเอง เมื่อมีการยืนยันสั่งซื้อแล้ว ไม่สามารถคืนสินค้าได้ ทุกกรณี
10.สินค้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าชำระสินค้าครบตามจำนวนที่ตกลงกันก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า
 ***แจ้งเพื่อทราบ***

แจ้งการชำระเงิน

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 177,938