Google+

การวัดพื้นที่

แนะนำการวัดพื้นที่

การวัดม่านจีบ 

กว้าง = วัดจากช้ายไปขวาของขอบวงกบ ( ประตู,หน้าต่าง ) ด้านนอกเป็นหลักแล้วบวกเผื่อข้างละ 10 - 15 เซนติเมตร 

สูง    =  วัดจากด้านบนลงด้านล่าง แล้วบวกเพิ่มจากขอบวงกบด้านบน 10 เซนติเมตร ด้านล่าง 15 - 20 เซนติเมตร หรือ

แล้วแต่ลูกค้าว่าอยากให้ชายผ้าม่านตำ่ลงมาเท่าไหร่
ม่านพับ 
ความกว้าง (แนวนอน) ควรเผื่อด้านละ 5 ซม. แต่รวมแล้วต้องสั้นกว่าความกว้างหน้าผ้าอย่างน้อย
10 ซม. เพื่อจะได้ไม่ต้องต่อผ้า ความสูง (แนวตั้ง) เผื่อขึ้นไปด้านบนอย่างน้อย 10 ซม. แต่หากเวลา
เก็บต้องการให้เปิดพ้นหน้าต่างทั้งหมด ต้องเผื่อความสูงด้านบน 40 ซม. จากขอบวงกบบน
ด้านล่างเผื่อลงมา 5-10 ซม. จากขอบวงกบล่างตร
การวัดม่านม้วน 
 กว้าง = วัดจากช้ายไปขวาของขอบวงกบ ( ประตู,หน้าต่าง ) ด้านนอกเป็นหลักแล้วบวกเผื่อข้างละ 5 - 10 เซนติเมตร 
 สูง     =  วัดจากด้านบนลงด้านล่าง แล้วบวกเพิ่มจากขอบวงกบด้านบน 10 เซนติเมตร ด้านล่าง 10 - 15 เซนติเมตร หรือแล้วแต่ลูกค้าว่าอยากให้ชายผ้าม่านต่ำลงมาเท่าไหร่

การวัดมู่ลี่  (แบบแนวนอน) 
 กว้าง = วัดจากช้ายไปขวาของขอบวงกบ ( ประตู,หน้าต่าง ) ด้านนอกเป็นหลักแล้วบวกเผื่อข้างละ 5 เซนติเมตร 
สูง     =  วัดจากด้านบนลงด้านล่าง แล้วบวกเพิ่มจากขอบวงกบด้านบน 10 เซนติเมตร ด้านล่าง 15 - 20 เซนติเมตร

การวัดม่านปรับแสง (แบบแนวตั้ง) 
กว้าง = วัดจากช้ายไปขวาของขอบวงกบ ( ประตู,หน้าต่าง ) ด้านนอกเป็นหลักแล้วบวกเผื่อข้างละ 10 - 15 เซนติเมตร 
สูง     =  วัดจากด้านบนลงด้านล่าง แล้วบวกเพิ่มจากขอบวงกบด้านบน 10 เซนติเมตร ด้านล่าง 15 - 20 เซนติเมตร       

การวัดฉากกั้นห้อง 

กว้าง = ให้วัดพอดีกับความกว้างของหน้างาน คือ วัดจากผนังด้านซ้ายไปจบกันกับผนังด้านขวา 
สูง     = ให้วัดพอดีกับความสูงของหน้างาน คือ วัดจากเพดานลงมาจนถึงพื้น แล้วค่อนลดความสูงออกโดยประมาณ 
1 - 1.5  เซนติเมตร (ส่วนมากนิยมลดสูงแค่ 1.5 เซติเมตรเท่านั้น)
ควรวัดความสูงทั้ง 3 ตำ่แหน่ง ถ้าความสูงไม่เท่ากัน ให้ยึดเอาค่าที่น้อยที่สุดเป็นเกณฑ์ เพื่อป้องกันฉากครูดกับพื้น

 


การวัดวอล์ลเปเปอร์ 
กว้าง = ให้วัดพื้นที่ด้านกว้างของผนังห้องที่เราจะติดวอล์ลทั้งหมด 
สูง     = ให้วัดจากด้านบนลงล่าง 

**ถ้าได้ขนาดค่ราวๆแล้ว ให้ฟ้าคำนวณราคาคร่าวๆให้ได้น่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 
Visitors: 178,904